Dateprofielcoach

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Dateprofielcoach.
1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan het afnemen van een van de pakketten kenbaar maken.
1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Dateprofielcoach worden aangepast.

2 Definities

2.1 Offerte: alle aanbiedingen van Dateprofielcoach aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2.2 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Dateprofielcoach en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
2.3 Opdrachtgever: de persoon die gebruik maakt van de diensten van Dateprofielcoach
2.4 Opdracht: de dienst of het product dat door Dateprofielcoach geleverd zal worden.
2.5 Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
2.6 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 
2.7 Aw: Auteurswet 1912

3 Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dateprofielcoach en een Wederpartij, inclusief opdrachtbevestigingen en mondelinge, digitale of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

4 Vergoeding en annulering

4.1      Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de vermelde prijzen op de website en de desbetreffende diensten van het door de opdrachtgever gekozen pakket.
4.2      Na de totstandkoming van de overeenkomst geldt er voor de opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen. 
4.3      De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor de afname van de bijeenkomst minstens 7 dagen 
voor de geplande bijeenkomst te annuleren per mail of schriftelijk aan Dateprofielcoach. Dateprofielcoach biedt hierbij een volledige restitutie.
4.4      Als de opdrachtgever niet aanwezig is voor de bijeenkomst zonder op tijd (minstens 7 dagen voor de geplande bjieenkomst) te annuleren wordt er geen restitutie aangeboden op de totale pakketprijs door Dateprofielcoach.
4.5      Na het volbrengen van de betalingsovereenkomst wordt de opdrachtgever op de wachtlijst geplaatst. Bij voldoende aanmeldingen wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld van de eerst volgende bijeenkomst.
4.6      Dateprofielcoach behoudt zich het recht voor de training te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld.

5 Factuur en betaling

5.1        Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle pakketten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
5.2        U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. 
5.3        Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.4        Indien Dateprofielcoach het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.3 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
5.5        Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Dateprofielcoach ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
5.6        Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk of diensten op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Dateprofielcoach nog niet heeft voldaan.

6 Klachten

6.1       Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Dateprofielcoach te worden verteld. Dateprofielcoach heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
6.2      Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
6.3      Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Dateprofielcoach, in welke zin dan ook.
6.4      U bent tijdens de fotoreportage en workshops zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de Dateprofielcoach.
6.5      Deelname aan een fotoreportage en/of workshops is volledig voor uw eigen risico.

7 Opdracht

7.1        Dateprofielcoach heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
7.2        Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Dateprofielcoach slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Dateprofielcoach is geretourneerd.
7.3        In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Dateprofielcoach recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
7.4       Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Dateprofielcoach zal een selectie maken van de beste foto’s naar inzicht van de medewerker van Dateprofielcoach. Dateprofielcoach is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Dateprofielcoach niet geschikt zijn om te tonen.

8 Auteursrecht

8.1      Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Dateprofielcoach.
8.2      De wederpartij heeft de toestemming om de aangeleverde foto’s te publiceren en te gebruiken voor dateprofielwebsite’s en -apps.
8.3      Dateprofielcoach mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Dateprofielcoach is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

9 Inbreuk op auteursrecht

9.1        Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van  Dateprofielcoach.
9.2        Bij inbreuk komt Dateprofielcoach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Dateprofielcoach gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10 Aansprakelijkheid en rechten van derden

10.1       Dateprofielcoachf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Dateprofielcoach.
10.2        De aansprakelijkheid van Dateprofielcoach is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
10.3        Indien derden jegens Dateprofielcoach en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Dateprofielcoach in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

11 Faillissement/surseance/beëindiging diensten

Zowel Dateprofielcoach als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Dateprofielcoach het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

12 Rechts- en forumkeuze

12.1      Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
12.2      Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Dateprofielcoach en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

13 Vragen

Indien u nog vragen heeft over de algemene voorwaarden van Dateprofielcoach kunt u contact met ons opnemen.

Dateprofielcoach is als volgt te bereiken:
Website: dateprofielcoach.nl
E-mailadres: info@dateprofielcoach.nl

BTW identificatienummer:082733442B01
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:67922201

Scroll to Top
Contact:

Naast DateProfielCoach werken wij ook nog heel hard aan andere ondernemingen en studies., Wij zijn goed bereikbaar maar kunnen dus niet altijd opnemen. Stuur ons een mailtje of laat je nummer achter dan bellen wij je terug.

E-mail:

info@dateprofielcoach.nl